Gegevensbeschermingsverklaring volgens de AVG

Döllken Profiles GmbH, Stangenallee 3, 99428 Nohra, Duitsland, Tel.: + 49 (0) 3643 4170711, E-mail: is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): info@doellken-profiles.com, www.doellken-profiles.com

I. Gegevensbescherming bij Döllken Profiles

Wij verzamelen en gebruiken in principe alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin om praktische redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

1. Wij verzamelen en gebruiken in principe alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor

Wij verzamelen en gebruiken in principe alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin om praktische redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Verwijderen van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens om een ​​contract af te sluiten of te vervullen.

II. Bezoek onze website

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.
De volgende gegevens worden verzameld:

• IP-adres van de gebruiker
• Datum en tijd van toegang
• aangevraagde bron (HTML, afbeeldingen, etc.)
• HTTP-status
• Grootte van de geleverde inhoud in bytes
• Referer (pagina van waaruit de oproep is gestart)
• Browser user agent van de gebruiker (browserversie en algemeen besturingssysteem zoals Windows, Linux, Mac)

De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen voor de duur van de sessie. De opslag in logfiles vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In deze context vindt geen evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Als de gegevens in logfiles worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Elke verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet langer mogelijk is om de toegangsclient toe te wijzen.

Het verzamelen van de gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logfiles is essentieel voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

III. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht. We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken.

Deze website maakt gebruik van tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik) en cookies van derden (van externe providers). Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar de website. We gebruiken dit type cookies om de werking en functionaliteit van onze website te garanderen. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Third party cookies zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst en geregistreerd. Deze website maakt gebruik van cookies van derden als onderdeel van de Google Analytics-analysetool die hieronder wordt beschreven.

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u de cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser of uw browser zo configureren dat deze geen cookies accepteert. U kunt daar ook weigeren cookies van derden te accepteren. Als voorzorgsmaatregel willen we u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming verkregen voor de verwerking van de gegevens die in deze context worden gebruikt. In dit verband wordt ook naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

IV. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de registratie van de gebruiker op de website:
U kunt zich op onze website aanmelden voor een gratis nieuwsbrief. Bij het registreren voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker naar ons verzonden. Deze bestaan ​​uit de naam en het e-mailadres van de gebruiker. Daarnaast worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld: IP-adres van de oproepende computer, datum en tijd van registratie

Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens tijdens het registratieproces en er wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. In verband met gegevensverwerking voor het verzenden van nieuwsbrieven worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te versturen.

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief te bezorgen. Het verzamelen van andere persoonsgegevens als onderdeel van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. U kunt zich op elk moment afmelden via een afmeldlink in de nieuwsbrief of via onze klantenservice.

V. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijd van registratie

Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens tijdens het verzendproces en er wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen. In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te verwerken.

We verwerken alleen de persoonsgegevens uit het invoermasker om het contact te verwerken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, is er ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij het verwerken van de gegevens.De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

De contactgegevens die verder moeten worden verwerkt (bijv. Toezenden van monstermateriaal) worden als leads opgeslagen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens.Het bezwaar kan rechtstreeks per e-mail worden ingediend via het contactformulier. In dat geval worden alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact met ons zijn opgeslagen, verwijderd.

VI. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (zie hierboven voor cookies). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als er afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Twee bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
(2) De bezochte website
(3) De website van waaruit de gebruiker de opgeroepen website heeft bereikt (verwijzer)
(4) De subpagina’s die toegankelijk zijn vanaf de bezochte website
(5) De tijd doorgebracht op de website
(6) De frequentie waarmee de website wordt bezocht

Op dit punt willen we u erop wijzen dat Google Analytics is uitgebreid met de code “anonymizeIp ();” op deze website om een ​​anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te gebruiken die beschikbaar is via de volgende link. Download en installeer in. De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

VII. Uw rechten

U heeft recht op correctie en / of aanvulling jegens de verantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

2. Recht op beperking van de verwerking

U kunt onder de volgende voorwaarden een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(1) als u de juistheid van de persoonlijke gegevens over u betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;

(2) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonlijke gegevens wordt beperkt;

(3) de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of

(4) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. verwerkt door de Unie of een lidstaat.
Is de verwerking beperkt volgens de o.g. Beperkte vereisten, u wordt door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

3. Recht op annulering

a) Verplichting om te verwijderen

U kunt de verantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te verwijderen, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De persoonlijke gegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. a of artikel 9, lid 2, lit. een AVG, en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.

(3) Volgens Art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar volgens. Art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

(4) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.

(6) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. Volgens artikel 17, lid 1 AVG zal hij passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u de betrokkene bent. Persoon heeft verzocht om alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als verwerking noodzakelijk is

(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(2) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist volgens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van openbaar gezag die wordt overgedragen aan de verantwoordelijke persoon is geweest;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9, lid 2, lit. h en i, evenals artikel 9, lid 3 AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden vlg. Art. 89 lid 1 AVG, voor zover het recht genoemd onder punt a) de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig aantast, of

(5) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

4. Recht op informatie

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit blijkt niet mogelijk of vergt een onevenredige inspanning.
U hebt het recht om door de verantwoordelijke persoon over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens over u die u aan de verantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. a AVG of artikel 9, lid 2, lit. een AVG of op een contract volgens. Art. 6 par. 1 lit. b AVG is gebaseerd op en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag de vrijheden en rechten van andere mensen niet aantasten.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak die van algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

6. Recht op bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO vindt plaats om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
De verantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame.
Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
Ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG heeft u in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarin technische specificaties worden gebruikt.

7. Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking.

8. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerde beslissing die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet als de beslissing

(1) is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke persoon,

(2) is toegestaan ​​op basis van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en deze wetgeving bevat passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen

(3) vindt plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, lit. a of g GDPR is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3), zal de verantwoordelijke persoon passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht om tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en gehoord over het betwisten van het besluit.

9. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met schendt de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht werd ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure volgens artikel 78 AVG.

VIII. Sociale bladwijzers

Wij gebruiken op onze website zogenaamde social bookmarks (Facebook, Google, Twitter). Hiermee heb je de mogelijkheid om een ​​artikel van onze website te delen in je eigen social media profiel. Om de betreffende inhoud te delen, heeft u een bestaand profiel nodig voor de diensten die worden aangeboden door Facebook, Google of Twitter. We hebben de social bookmarks alleen op onze website geïntegreerd als link naar de bijbehorende diensten. Als u op de geïntegreerde afbeelding klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van de individuele aanbieder en pas dan wordt gebruikersinformatie verzonden. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals uw gerelateerde rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder.

Informatie over gegevensbescherming van Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

Gegevensbeschermingsinformatie van Google:
http://www.google.de/policies/privacy